Meer

Inhoud

Inleiding

Een van onze belangrijkste uitgangspunten is dat wij een zelfstandige gemeente zijn. Wij sturen als regiegemeente op het proces en in dat proces spelen onze inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en de gemeenteraad een essentiële rol. Kernbegrippen daarbij zijn samenwerking, kwaliteit, duurzaamheid, innovatie, wederkerigheid en daadkracht. Het spreekt voor zich dat wij daarbij steeds het belang van onze inwoners voorop hebben staan.

 Natuurlijk verdienen (en krijgen!) alle onderwerpen in dit collegeprogramma onze aandacht. Toch willen wij in deze inleiding alvast een aantal belangrijke zaken en speerpunten benoemen.

 In onze lokale samenleving is veel kennis aanwezig, kennis die wij graag benutten. Bijvoorbeeld door onze inwoners de ruimte bieden om mee te denken, mee te praten en/of mee te beslissen over de (soms moeilijke) keuzes waar ook Albrandswaard voor staat. Of door inwoners te faciliteren bij het zelf tot uitvoering brengen van hun ideeën.

 De afgelopen jaren is al op vele manier gezocht naar goede vormen van samenwerking, onder andere bij (her)inrichting van de leefomgeving en de invoering van de decentralisaties. Dit heeft ons een schat aan ervaring opgeleverd die wij inzetten bij (nieuwe) projecten en initiatieven. Zo gaan wij in het kader van duurzaamheid samen met een aantal partners voorbeeldinitiatieven realiseren om milieuwinst te behalen.

 Samen met onze partners zorgen wij ervoor dat niet alleen onze verenigingen maar ook de individuele sporters de komende jaren hun sport met plezier kunnen uitoefenen. Wij vragen hier wel wat voor terug, namelijk een bijdrage aan de Albrandswaardse samenleving. Deze wederkerigheid komt in elk programma terug.

Ook in de Participatiewet is het een belangrijk uitgangspunt. Maatwerk is hierbij belangrijk en in overleg met de uitvoeringsorganisaties en de maatschappelijke partners starten wij pilots.

 Voor een goed functionerende gemeente is een daadkrachtig bestuur nodig. Een bestuur dat (een breed) draagvlak kan genereren en op basis daarvan keuzes maakt. In 2016 moeten voor meerdere onderwerpen knopen worden doorgehakt. Een voorbeeld daarvan is het onderwerp sportaccommodaties.

 Een ander voorbeeld is de huisvesting en integratie van vergunninghouders en de wijze waarop de Albrandswaardse samenleving dit oppakt. Daarbij moeten we niet alleen de achterstand in de taakstelling van 2015 inhalen, maar ook rekening houden met de taakstelling voor de komende jaren. Dat betekent een uitdaging die we samen aan kunnen. Wij rekenen daarbij op de steun en inzet vanuit onze samenleving, inwoners en instellingen.

Belangrijk uitgangspunt voor ons is een structureel sluitende begroting in combinatie met lastenverlichting voor onze inwoners. Wij hechten aan een verantwoorde reserve om financiële tegenvallers op te vangen.

 

Poortugaal, januari 2016

Voorwoord

In de digitale begroting is alles snel en makkelijk terug te vinden, bijvoorbeeld op onderwerp of per portefeuillehouder. En als u geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp of activiteit, dan kunt u zich binnenkort hierop abonneren. Op die manier beschikt u steeds over de meest actuele stand van zaken.

Verder vindt ons college het belangrijk dat inwoners, instellingen en bedrijven meedenken, meepraten en meebeslissen; ook als het gaat om de financiën. Met de mogelijkheden van de digitale begroting is dat nu een stuk eenvoudiger geworden.  Bovendien past deze vorm van informatie beschikbaar maken heel goed bij deze tijd van meer openheid en transparantie.

Met onze eerste digitale begroting hebben wij weer een stap gezet in de verdere ontwikkeling van hoogwaardige en innovatieve dienstverlening. Maar we zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd wat u ervan vindt. Ook horen wij het graag als u nog goede tips of verbetersuggesties heeft. Uw reactie kunt u mailen naar r.blom@albrandswaard.nl.  Alvast dank.

Hartelijke groet,

drs. Hans-Christoph Wagner

burgemeester Albrandswaard

 Burgemeester