Programma's
Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Albrandswaard is en blijft zelfstandig. Om dit te bereiken is samenwerking belangrijk en cruciaal. Samenwerken doen wij niet alleen met inwoners, bedrijven en instellingen maar ook met onze buurgemeenten en andere overheden. Met deze partners gaan we er ook voor zorgen dat regelgeving tot een minimum beperkt blijft.


Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving.

Kwaliteit is kwetsbaar, en de gebruiksdruk op de schaarse ruimte is groot. De gemeente bewaakt de kwaliteit en regisseert het ruimtegebruik. Ontwikkelingsplannen en bestemmingsplannen geven richting samen met de Toekomstvisie en structuurvisie. Investeringen in infrastructuur en publieke voorzieningen geven body. Initiatiefnemers en gebruikers geven smaak en karakter. Samen maken we Albrandswaard.


Programma 3 Buitenruimte

Programma 3 Buitenruimte

Onze inwoners, van jong tot oud, maken dagelijks gebruik van de openbare ruimte. De openbare ruimte is een kostbaar bezit. Hier zijn wij trots op en we gaan hier duurzaam en verantwoord mee om. Voor onze inwoners, forenzen, recreanten en bezoekers moet Albrandswaard een plezierige ontmoetingsplek zijn. De identiteit en bereikbaarheid van onze dorpen en wijken willen we versterken. Aanwezige voorzieningen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit zijn randvoorwaarden voor een veilig gebruik van de buitenruimte. Door meer en meer samen te werken ontstaan kansen die bijdragen aan het versterken van het fundament van de Albrandswaardse gemeenschap.

Verhogen van de burgertevredenheid, ook over de buitenruimte staat bij ons voorop. Het experimenteren op het gebied van burgerparticipatie in de buitenruimte vraagt gelet op het innovatieve karakter van de aanpakken soms om zeer specifiek maatwerk bij het selecteren van professionele partners. Wij blijven hier continue aandacht aanbesteden.


Programma 4 Financien

Programma 4 Financien

De financiële positie en P&C cyclus staan in dit programma centraal. De begroting brengt de politieke speerpunten in beeld en verschaft inzicht in inkomsten- en uitgavenstromen. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van het gevoerde beleid en financiële ontwikkelingen.


Programma 5 Educatie

Programma 5 Educatie

In het programma Educatie staat het ‘leven lang leren’ centraal. We ontplooien, ontmoeten, ondersteunen en ontspannen. Het maatschappelijk middenveld is sterk ontwikkeld en een actieve partner bij het behalen van de doelen. Samenwerking in deze keten is bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind en voor de ondersteuning van volwassenen waar extra aandacht nodig is. Taalondersteuning en educatie van mensen met een beperking hebben onze aandacht. Iedereen kan, met hulp of vangnet, een bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving.


Programma 6 Sport

Programma 6 Sport

In dit programma gaat het om Ontmoeten en Ontspannen. Albrandswaard is een open gemeente, rijk aan sportverenigingen en met veel ruimte voor zowel de individuele sporter als de teamsporters. Wij koesteren onze sportverenigingen, omdat zij saamhorigheid brengen en een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor veel mensen. Sport bevordert ook de algemene gezondheid en draagt bij aan een goede ontwikkeling van jeugdigen. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn goed geoutilleerde sportverenigingen van groot belang. Zij verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente, waarbij wederkerigheid een uitgangspunt is. Samenwerken is het sleutelwoord!


Programma 7 Sociaal Domein

Programma 7 Sociaal Domein

Albrandswaard is een kleine gemeente met sterke gemeenschappen. In Albrandswaard kijken we nog naar elkaar om en is er altijd ruimte voor verfrissende innovatieve ideeën en initiatieven van inwoners die ten goede komen aan de gemeenschap. Samen bouwen we aan een nieuw zorgstelsel. We willen de menselijke maat weer terug in de zorg en de zorg weer terug in de wijk.

Veel aandacht geven wij aan de monitoring, evaluatie en bijsturing van de invoering van de nieuwe zorgtaken. De bewaking van ieders privacy heeft daarbij topprioriteit.

 

Meedoen in de lokale samenleving is voor alle inwoners belangrijk. Juist ook voor mensen die inkomensondersteuning nodig hebben. Eigen kracht, zelfredzaamheid en keuzevrijheid voor werkzoekenden zijn belangrijke kernwoorden bij het invullen van beleid. Deelnemen en dienstbaar zijn aan de samenleving zien wij als een middel om dichterbij betaald werk te komen, of een zinvolle tijdsbesteding te hebben. En bureaucratisch systeem van begeleiden, dwingen, controleren en straffen willen wij niet. Wij bieden ruimte voor eigen initiatieven. Mensen die fraude plegen verliezen hun recht.


Voorwoord

Beste bezoeker,  
 
Welkom! En leuk dat u een kijkje neemt op de eerste versie van onze digitale begroting.  Voorheen was een begroting vooral een statisch en ingewikkeld document dat pas op de site te vinden was na vaststelling door de gemeenteraad. Maar dat is vanaf nu anders!

In de digitale begroting is alles snel en makkelijk terug te vinden, bijvoorbeeld op onderwerp of per portefeuillehouder. En als u geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp of activiteit, dan kunt u zich binnenkort hierop abonneren. Op die manier beschikt u steeds over de meest actuele stand van zaken.

Verder vindt ons college het belangrijk dat inwoners, instellingen en bedrijven meedenken, meepraten en meebeslissen; ook als het gaat om de financiën. Met de mogelijkheden van de digitale begroting is dat nu een stuk eenvoudiger geworden.  Bovendien past deze vorm van informatie beschikbaar maken heel goed bij deze tijd van meer openheid en transparantie.

Met onze eerste digitale begroting hebben wij weer een stap gezet in de verdere ontwikkeling van hoogwaardige en innovatieve dienstverlening. Maar we zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd wat u ervan vindt. Ook horen wij het graag als u nog goede tips of verbetersuggesties heeft. Uw reactie kunt u mailen naar r.blom@albrandswaard.nl.  Alvast dank.

 

Hartelijke groet,

drs. Hans-Christoph Wagner

burgemeester Albrandswaard